خواستیم از کلمه بگذریم
سکوت حاکم شد
خواستیم از سکوت بگذریم
دنیا لبریز هیاهوی ِبی انتها شد
خواستیم ازهیاهو بگذریم
تنهایی انبوه شد
خواستیم از تنهایی بگذریم
دلمان عاشق شد
عشق بود اما #تنهایی، هزار برابر شد
و بعد هرچه کردیم
از تنهایی خلاص نشدیم
ماندیم و ماندیم تا همه چیز تمام شد ..
#نیلوفرثانی
اینروزها باید فکری برای آدمی کرد
در تنهایی هایش دارد تمام میشود ...

#نیلوفرثانی
 

منبع : دنیای عاشقانه |تنهایی
برچسب ها : تنهایی ,شدخواستیم